दरभाउ÷कोटेशन माग सम्बन्धमा ।

विषयः– दरभाउ÷कोटेशन माग सम्बन्धमा ।
उपरोक्त सम्वन्धमा ध्भतिजगलनभचजष्ािभ ९ध्ज्ज्० सँगको साझेदारीमा यस महुली सामुदायिक विकास केन्द्र ९ःऋम्ऋ० सप्तरी द्धारा सञ्चालित सामाजिक परिवर्तनका लागि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सुशासन सबलिकरण ९ध्ब्क्ज्० परियोजनाद्धारा सप्तरी जिल्लाका विभिन्न गा.पा र न.पा. का दलित, सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा ध्ब्क्ज् सँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको कुरा सर्वविदैत छ । सोही आयोजना अन्र्तगत तपसिलमा उल्लेखित मापदण्डहरु तय गरेका सामाग्रीहरु खरिद गर्न आवश्यक भएकोले यस विकास केन्द्रको आर्थिक प्रशासनिक विनियमावली २०७४ को वि.न. बमोजिम उक्त मापदण्डका सामाग्रीहरु तहाँको फर्मले के कति दर रेटमा उपलब्ध गराउने दररेट, एकाई मुल्य (भ्याट सहित वा भ्याट वाहेकको) र ऋयmउबलथ द्यचबलम ल्बmभ सहित दरभाउ विवरण खुलाएको कोटेशन २०७७ कार्तिक १४ गते (३० अक्टोवर २०२०) शुक्रवारको दिन कार्यालय समय भित्र यस संस्थामा पेश गर्नहुन यो सुचनाद्धारा आहवान गरिएको छ ।
कोटेशनसँगै पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुः ड्ड फर्म÷व्यवसाय÷कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (नविरकण गरिएको) ड्ड प्यान÷भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ड्ड करचुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी (आ.ब २०७५÷०७६ को कर नविरकण) ड्ड दररेट पेश गर्दा सामाग्रीको कमतीमा फोटो नमूना अनिवार्यरुपमा पेश गर्नु पर्ने छ । कोटेशन पेश गर्नुपर्ने स्थान, मिति र समयः महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको परियोजना कार्यलय, राजविराज सप्तरी कोटेशन कार्यलयको भ्mबष्(िक्ष्म्स् mअमअ।धबकज२नmबष्।िअयm, mअमअ।कष्खिभचवगदष्भिभ२नmबष्।िअयm मा समेत पठाउन सकिनेछ । म्याद नाघी आएको कोटेशन पत्र माथि कुनै कारवाही हुनेछैन । यो कोटेशन माथिको सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा नै निहित रहनेछ । नोटः सामाग्री अनुसार सम्बन्धित फर्मले छुट्टाछुट्टै कोटेशन पनि पेश गर्न सकिनेछ वा एउटै फर्मले पनि सबै सामाग्री उपलब्ध गराउन सकेमा सोही अनुसार कोटेशन पेश गर्न सकिनेछ ।

दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना
उपरोक्त विषयमा सप्तरी जिल्लाको शम्भूनाथ नगरपालिका, ज्बदष्तबत ँयच ज्गmबलष्तथ ल्भउब िर महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको त्रिपक्षीय सम्झौतामा सोहि नगरपालिकाको वडा नं. २ कनकपटीमा सञ्चालन हुन गईरहेको छाना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने आवास घरहरुको लागि तोकिएको संख्यामा आवश्यक रहेको काँचो वाँस सम्झौता बमोजिम खरीद गरिने भएकोले निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहि सम्बन्धीत आपूर्तिकर्ता व्यक्ति वा फर्महरुबाट दर भाउपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धित सबैको सूचनाको लागि व्यहोरा अनुरोध छ ।
शर्तहरुः
१. आवेदन स्वीकृत भई खरिद आदेश भएकोे मितिले बढीमा ७ दिनभित्र बाँस उपलव्ध गराउनुपर्ने छ ।
२. सामग्री खरिदमा पान÷भ्याट बिल मात्र स्वीकार गरिनेछ ।
३. उल्लेखीत स्पेशिफिकेशन भएको सामग्री मात्र स्वीकार गरिनेछ ।
४ काँचो बाँस आवश्यक्तानुसारको संख्यामा परियोजना स्थलमा लोड अनलोड सहित पुरयाई दिनुपर्नेछ ।
८. यस प्रयोजनको लागि मिति २०७७ असोज २६ गते मंगलवार कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गरी सक्नुपर्ने छ वा कार्यालयको भ्mबष्स् िmअमअ।कष्खिभचवगदष्भिभ२नmबष्।िअयm मा पठाई सक्नुपर्नेछ ।
९. बाँसको विशिष्टीकरण, आवश्यक परिमाण निम्न बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं. सामग्री विवरण विश्ष्टिीकरण अधिकतम मुल्य
१ काँचो वाँस ३ इन्च(९+) व्यास भएको, लम्वाई कम्तीमा २२ फिट र ३ वर्ष उमेरको हुनुपर्नेछ । प्रति १ घना (थान) को रु. ……….
काँचो वाँस २.५ इन्च (८+) व्यास, लम्वाई कम्तीमा २२ फिट र ३ वर्ष उमेरको हुनुपर्नेछ । प्रति १ घना (थान) को रु. ……….
काँचो वाँस २ इन्च (७+) व्यास, लम्वाई कम्तीमा २२ फिट र ३ वर्ष उमेरको हुनुपर्नेछ । प्रति १ घना (थान) को रु. ……….
१०. कोटेशन संगै तपसिलका कागजातहरु अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्नेछ ।
क. दररेट खुलेको आवेदन ।
ख. फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र । आ.व. २०७६÷०७७ को नविकरण सहितको प्रतिलिपी ।
ग. आ.व. २०७५÷०७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
घ. भ्याट÷प्यान दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
ङ. व्यक्तिगत भएमा नागरिकताको प्रमाण–पत्र र पान दर्ता प्रमाणपत्र ।
११. आवेदन स्वीकृत भए पश्चात यस संस्था÷समिति संग कम्तीमा ३ देखी ६ महिनाको लागि सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
१२. आवेदन स्वीकृत गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा निहित रहनेछ ।
खरीद समिति
महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, सप्तरी
अगिनसाईरकृष्णासवरण–५, बकधुवा
सम्पर्क नं. ९८०१५४९९०५, ९८०१५२७८८४

सहकारी छनौटकालागिआशयपत्र÷ प्रस्तावनाआव्हवान सम्बन्धी सूचना |

 

महुली सामुदायिकविकास केन्द्र९ःऋम्ऋ० सप्तरी
सप्तरी जिल्लाको सामाजिक परिवर्तनकालागिखानेपानी,सरसफाइ स्वच्छतातथा सुशासन सवलिकरण परियोजना(ल्एी ज्ञण्टण्(ज्ञड)
परियोजनाकार्यालय, राजविराज,सप्तरी
सहकारी छनौटकालागिआशयपत्र÷ प्रस्तावनाआव्हवान सम्बन्धी सूचना
प्रथमपटकप्रकाशितमितिः२०७७÷०६÷१४गते
द्यःश्रख्ऋब्रध्ज्ज्को आर्थिक सहयोगमामहुली सामुदायिकविकास केन्दद्वारा सप्तरी जिल्लामासञ्चालितवास (ध्ब्क्ज्)परियोजनाअन्र्तगतखानेपानी, सरसफाइतथा स्वच्छतासम्बन्धीआनीबानी परिवर्तन तथा सुविधाहरुको सहजपहुँचतथादिगोपनाकालागि स्थानियरुपमा संचालनगर्न सकिने सानातथामझौलाप्रकारकालघुउद्यम÷व्यावसायकोविकास तथाप्रवद्र्धनकालागिपरियोजनासंचालितक्षेत्रहरु क्रमशःराजगढगा.पा, विष्णुपूर गा.पा.तथाडाक्नेश्वरी नगरपालिकामा रहेर वचततथाऋणपरिचालन सम्बन्धीअनुभवभएकासहकारी संस्थाहरुबाटघुम्तीकोषको स्थापना, व्यवस्थापनतथासञ्चालनकालागिपरियोजनाले निर्दिष्ट गरेकाक्षेत्रमासह–लगानीगर्ने÷गराउने मनसायले यस क्षेत्रकाइच्छुकसहकारी संस्थाहरुबाटआवेदनमागगरिएको छ ।यस प्रकृयामा सामेल हुनइच्छुकमाथिउल्लेखितपालिका÷नगरपालिकाभित्र नेपाल सरकारको नियमअनुसार दर्ता भई क्रियाशिल सहकारी संस्थाहरुले परियोजनाले निर्दिष्ट गरेको ढाँचामातपसिलअनुसारकाकागजात सहितप्रस्तावपत्र पेश गर्न सक्नेछन्।
आवेदक सहकारी संस्थाले पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुतथा योग्यतानिम्नअनुसार हुनु पर्ने छ ।
१.सहकारी संस्थाको विधानकको प्रतिलिपी १ थान
२.आव २०७५÷०७६को कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १ थान
३.सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्रखुल्ने बारेको सहकारी डिभिजनकार्यालय,कृषिविकास कार्यालयवास्थानियपालिकामादर्ता, नविकरणतथाआवद्धताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिः सबै काजजातको १÷१ प्रतिलिपी
४.परियोजना संग जोडकोषमालागत साझेदारी गर्न इच्छुकभएको बारे प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धीकार्यसमितिको माइन्यूटको प्रतिलिपि ः १ थान
५.संस्था स्थापनाभई ३ वर्ष भन्दाबढीको वचततथाऋण परिचालनमासहभागीभएको हुनु पर्ने र सोकालागीअघिल्ला३ वर्षको लेखा परीक्षणप्रतिवेदनको प्रतिलिपी १ थान पेश गर्ने ।
६. समुदायमा रहेकासिमान्तकृत , दलित, न्यूनआयभएका, महिलावर्गमाउद्यमशिलताविकासकालागि परियोजना सँगसहकार्य गर्न र न्यूनतम सहुलयतव्याजमा रकमलगानीगर्नेबारेको प्रतिवद्धतापत्र ः यस्तो पत्रमातपसिलअनुसारको विवरणउल्लेख गरिएको हुनु पर्ने छ ः–
ड्ड हालतोकिएको व्याजदरमापछिनबढ्ने गरि सहकारीको लगानीमाअसुलगरिने न्यूनतमव्याजप्रतिशत।
ड्ड सह–लगानीको सहकारी संस्थाको तर्फबाटअधिकतमलगानीगर्न सक्ने बारेको प्रतिवद्धता।
ड्ड नयाँव्यक्तिले सहकारी संस्थाको सदस्यबन्दालाग्ने समय, प्रक्रिया र लाग्ने रकम ।
ड्ड सँस्थाबाटउपलब्ध गराइने पुँजीरकमकोदिगो व्यवस्थापन, संचालन र रेखदेखमाअवलम्बनगरिने प्रकृया ।
ड्ड लगानीबाटप्राप्तव्याजमा सहकारीले व्यवस्थापनखर्चबापतलिने रकम र जोडकोषमाउपलब्ध गराउने रकमको प्रतिशत ।
ड्ड संस्थामाआवद्धभईउद्यमतथाव्यसायगर्ने व्यक्तिहरुको क्षमताविकास, शक्तिकरण र उत्पादित सेवा, वस्तु वा सामाग्रीको व्यवस्थापनवाबजारीकरणमा सहकारी संस्थाले पु¥याउने सहयोग ।
नोट ः माथिउल्लेखितविवरणहरु नखुल्ने, अध्यावधिककागजात पेश नगरेका र नगरपालिकातथाउपभोक्ताबीचमाविवादितछविबनाएका सहकारी संस्थालाई संस्थाले छनौट प्रकृयामा सामेल गराउनबाध्यकारी हुने छैन । सो कालागि सम्बन्धीत सहकारीले आफूकार्यरत नगरपालिकाबाटयस प्रक्रियामा समावेश हुनकुनै अफ्ठ्यारो नभएको आशयझल्कने ल्इ इदवभअतष्यल ीभततभच पेश गर्न सक्ने छ वाआवश्यक परेमा संस्थाले कुनै पनि सहकारी संस्थाको बारे स्थानीयतहसँगथपछलफलगर्न वालिखित रुपमा रायमागगर्न सक्ने छ ।
आशयपत्र प्रस्तावदर्ता गर्ने अन्तिममितिः२०७७÷०६÷२३गते शुक्रवार५ बजे सम्मको रहने छ।प्रस्तावदर्ता गर्ने अन्तिमदिन सार्वजनिकविदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्टदर्ता गर्ने समय प्रदानगरिने छ। प्रस्तावनाको ढाँचा यस परियोजनाकार्यालयबाटउपलब्धहुनेछ। प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने÷नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार परियोजनाअन्र्ततको छनौट समितिमानिहितहुनेछ।
महुली सामुदायिकविकास केन्द्र ःऋम्ऋ
परियोजना,कार्यालय
राजविराज न.पा.–८,कन्चनपुर रोड ,सप्तरी
फोन ः ०३१–५२०२०८

दरभाउ / कोटेसन आहावान सम्भन्दी सुचना |

दरभाउ÷कोटेशनआह्रवानसम्बन्धि सुचना


प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७÷०६÷१३

उपरोक्त सम्वन्धमाध्भतिजगलनभचजष्ािभ ९ध्ज्ज्० सँगको साझेदारीमा यस महुली सामुदायिक विकास केन्द्र
९ःऋम्ऋ० सप्तरी द्धारा सञ्चालित सामाजिक परिवर्तनका लागि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सुशासन
सबलिकरण ९ध्ब्क्ज्० परियोजनाद्धारा सप्तरी जिल्लाका विभिन्न गा.पा र न.पा. मा ध्ब्क्ज् सँग सम्बन्धित

विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको र सोही आयोजना अन्र्तगत समुदायका विभिन्न स्थानमा चापाकल जडानका लागि सामाग्रीहरु खरिद गर्न ईच्छुक रहेका छौं । उल्लेखित सामाग्रीका लागि तपसिलका मापदण्डहरु तय गरिएको छ । उक्त मापदण्डका सामाग्रीहरु तहाँको फर्मले के कति दर रेटमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? सो को दररेट,मुल्य एकाई

(भ्याट सहित वा भ्याट वाहेकको) ऋयmउबलथर द्यचबलम ल्बmभ सहित आजको मितिले७ दिन भित्र न्यूनतम

दरभाउ विवरण खुलाएकोशिलबन्दी लाहछाप कोटेशनयस संस्थामा पेश गर्नहुन अनुरोध गर्दछौ । साथै दररेट पेश गर्दा सामाग्रीको नमूना समेत पेश गर्नहुन अनुरोध गर्दछौं ।

कोटेशनसँगै पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुः

ड्ड फर्म÷व्यवसाय÷कम्पनी दर्ताप्रमाणपत्रको प्रतिलिपी(नविरकण गरिएको÷म्याद भएको)

ड्ड भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

ड्ड करचुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी(आ.ब २०७५÷०७६ को कर नविरकण)

अमान्य हुने कोटेशनहरुः
सूचना गरिएको समयावधि भित्रकोटेशनपेश नभएमा
लाहछाप नभएको खुल्ला कोटेशनलाई मान्यताछैनदिइने।
माग गरिएको कागजातहरु संलग्न नगरेमा ।
निर्माण सामाग्रीको नमूनाफोटो९क्बmउभि० सहितको कोटेशन नभएमा ।
ओभरराईटिङ्गभएको र केरमेट भएको कोटेशनलाई मान्यता दिइनेईमेलछैनमार्फत। पठाएकोमा ्आफनोपासवर्ड
राखी सवै कागजात सहित समयमा प्राप्त नभएमा ।
म्याद नाघी आएको कोटेशन पत्र माथि कुनै कारवाही हुनेछैन
सामाग्री ढुवानी गर्नुपर्ने स्थानः
कार्यक्षेत्रकासवै वडाहरुको निर्माण स्थल(कार्यक्षेत्रः डाक्नेश्वरी न.पा, विष्णुपुर गा.पा, र राजगढ गा.पा)
सामाग्री विवरणः

क्रं स सामाग्री विवरण परिमाण कैफियत

१. सिमेन्ट (ओ.पी. सी) ४१२ वोरा

२. स्क्याटिङ्ग पाउडर (किरमिची) २३ व्याग

३. बेन्टोनाईट पाउडर ९२ व्याग

४. ईट्टा(१ नं) ४८५८२ पीस

५. टुक्रा ईट्टा(३ नं) २५५३० पीस

६. बालुवा १०० घ. मि.

७. गिट्टी ४९ घ. मि.

नोटः

ड्ड सामाग्री अनुसार सम्बन्धित फर्मले सबौमाग्रीस उपलब्ध गराउन सकेमा सोही अनुसार वा छुट्टाछुट्टै सामग्रीको छुट्टाछुट्टै फर्मले पनि कोटेशन पेश गर्न सकिनेछ । निर्माण स्थलसम्मको ढुवानी सहितको कोटेशन पेश गर्नपर्नेछ ।

ड्ड पेश गर्ने अन्तिम मितिः २०७७÷०६÷१९ गतेसोमवारबेलुकी ५ बजे सम्म।कोटेशनदर्ता गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो को भोलिपल्ट दर्ता गर्ने समय प्रदान गरिने छ ।

ड्ड कोटेशनको ढाँचा परियोजना कार्यलयवाट उपलब्ध हुनेछ ।

ड्ड कोटेशन माथिको सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा नै निहित रहनेछ ।

कोटेशन पेश गर्नुपर्ने स्थान, मिति र समयः


महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको परियोजनकार्यलय, राजविराज सप्तरी सम्पर्क नं ः०३१–५२०२०८

कोटेशन कार्यलयकोभ्mबष्(िक्ष्म्स् mअमअ।धबकज२नmबष्।िअयm, mअमअ।कष्खिभचवगदष्भिभ२नmबष्।िअयm मा

समेत पठाउन सकिनेछईमेल। मार्फत कोटेशन पेश गर्नुहुनो्फमफाईलेलाईआफ सुरक्षित पासवर्ड राखी पठाउन अनुरोध गर्दछौ । उक्त पासवर्ड कोटेशन खुल्ने समयमा सम्बन्धित फर्म वाट लिई ईमेल खोलिनेछ ।


खरिद समिति


महुली सामुदायिक विकास केन्द्रःऋम्ऋ

कोटेसन आहावान सम्भन्दी सुचना |

कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सुचना

उपरोक्त विषयमा सप्तरी जिल्लाको शम्भूनाथ नगरपालिका,ज्बदष्तबत ँयच ज्गmबलष्तथ ल्भउब िर महुली सामुदायिक विकास

केन्द्रको त्रिपक्षीय सम्झौतामा सोहि नगरपालिकाको वडा नं. २ कनकपटीमा सञ्चालन हुनछानागईरहेकोकार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण

हुने आवास घरहरुको लागि तोकिएको संख्यामा आवश्यक रहेको उपचार गरिएको वाँस र तोकिएको संख्यालमा ढोकापुरा सेट

सम्झौता बमोजिम खरीद गरिने भएकोले निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहि सम्बन्धीत आपूर्तिकर्ताकोटेशनफर्महरुबाटआव्हान गरिएको

सम्बन्धित सबैको सूचनाको लागि व्यहोरा अनुरोध छ ।

शर्तहरुः

१.

कोटेशन स्वीकृत भई खरिद आदेश भएकोे मितिले ७ दिनभित्र सामग्री उपलव्ध गराउनुपर्ने छ ।

२.

सामग्री खरिदमा भ्याट बिल मात्र स्वीकार गरिनेछ ।

३.

उल्लेखीत स्पेशिफिकेशन भएको सामग्री मात्र स्वीकार गरिनेछ ।

४ उपचार गरिएको ४००० थान बाँस प्रति वाँस रु. २८०÷– मा परियोजना स्थलमा लोड अनलोड सहित पुरयाइदिनुपने

५. ३ थान ढोका पल्ला सहित, ३ थान झयाल पल्ला सहितको प्रति एक सेटको मूल्य बढीमा रु. २०,०००÷–मा जम्मा २० से भ्mयाल ढोका परियोजना स्थलमा पुरयाई घरमा फिटिंग सहित गर्नुपर्नेछ ।

६. ३ थान ढोका पल्ला सहित, ४ थान झ्याल पल्ला सहितको प्रति एक सेटको मूल्यत बढीमा रु. २५०००÷–मा १४ सेट भ्mयाल ढोका परियोजना स्थलमा पुरयाई घरमा फिटिंग सहित गर्नुपर्नेछ ।

७. तोकिएकोमूल्य भन्दा बढी दर रेट राखी पेश गरिएकोकोटेशन मान्य हुनेछैन ।
८. यस प्रयोजनको लागि मिति २०७७ असोज १९ गते सोमवार कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गरी सक्नु
वा कार्यालयकोभ्mबष्स् िmअमअ।कष्खिभचवगदष्भिभ२नmबष्।िअयm मा पठाई सक्नुपर्नेछ ।

९. सामग्रीको विशिष्टीकरण, आवश्यक परिमाण र अधिकत्तम मूलय निम्न बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं सामग्री विश्ष्टिीकरण जम्मा अधिकतम मुल्य
. विवरण परिमाण
१ उपचार ३ इन्च व्यास भएको, लम्वाईकम्तीमा २२ फिट, ३ ४००० थान प्रति १ थानको रु. २८०÷–गरी जम्मा
गरिएको वाँस वर्ष उमेरको, उपचार प्रकृया अनुसार पुरा उपचार रु. ११,२०,०००÷– मात्र
गरिएको
२ भ्mयाल ढोका ३ थान भ्mयाल(साइज ४÷३ को दुइ थान र ३÷३ कोजम्मा २० सेट प्रति १ सेटको रु. २०,०००÷–गरी
सेट(सिएचपि एक थान) र ढोका (साइज ७÷३ को २ थान र जम्मा रु. ४,००,०००÷–मात्र
मोडल) ६÷२.६ को १ थान) गरी एक घरको सेट, मसलाको
काठ, काठको साइज २÷२, पल्ला सहित
३ भ्mयाल ढोका ४ थान भ्mयाल(साइज ४÷३ को तिन थान र ३÷३ जम्मा १४ सेट प्रति १ सेटको रु. २५,०००÷– गरी
सेट(हिल्टी को एक थान) र ढोका (साइज ७÷३ को २ थान र जम्मा रु. ३,५०,०००÷– मात्र
मोडल) ६÷२.११ को १ थान) गरी एक घरको सेट, मसलाको
काठ, काठको साइज २÷२, पल्ला सहित
१०. कोटेशन संगैतपसिलका कागजातहरु अनिवार्यपेश गरेकोहुनुपर्नेछ ।
क. फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र । आ.व. २०७६÷०७७ को नविकरण सहितको प्रतिलिपी ।
ख. आ.व. २०७५÷०७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
ग. भ्याट÷प्यान दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
११. कोटेशन स्वीकृत भए पश्चात यस संस्था÷समिति संग कम्तीमा ३ देखी ६ महिनाको लागि सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
१२. कोटेशन स्वीकृत गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा निहित रहनेछ ।
खरीद समिति
महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, सप्तरी

अगिनसाईरकृष्णासवरण–५, बकधुवा
सम्पर्क नं. ९८०१५४९९०५, ९८०१५२७८८४

धभदकष्तभस् धधध।mअमअ।यचन।लउ, भ्mबष्स् िmअमअ।कष्खिभचवगदष्भिभ२नmबष्।िअयm

“निर्माण सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना !” निर्माण सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना !

सप्तरी जिल्लाको शम्भूनाथ नगरपालिका, Habitat For Humanity Nepal र महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, सप्तरीको त्रिपक्षीय सम्झौतामा सोहि नगरपालिकाको वडा नं. २ कनकपटीमा सञ्चालन हुन गईरहेको छाना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने आवास घरहरुको लागि निर्माण सामग्रीहरु कोटेशन स्वीकृत भएपछि सो सम्बन्धी गरिने सम्झौता बमोजिम खरीद गरिने भएकोले आवास निर्माणको लागि लागि चाहिने आवश्यक निर्माण सामग्रीहरु के कती दर रेटमा आपूर्ति वा उपलव्ध गराउन सकिने हो तपसिलमा उल्लेभित सामग्रीहरुको दर रेट सम्बन्धी शिलबन्दी कोटेशन मिति २०७७ भाद्र २७ गते कार्यालय समय भित्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता÷फर्महरुमा अनुरोध छ । सामग्रीहरुको सूचि, परिमाण र विशिष्टीकरण (Specification) संस्थाको वेव साइट www.mcdc.org.np/notice मा प्रकाशित सूचनामा हेर्न सकिनेछ वा कार्यालयमा सम्पर्क गरी लिन सकिनेछ ।

तपसिल

S.N.

Description of works

Quantity

MKS

Rate

 

 

Unit

 

 

 

Constructions Materials

 

1

Pozzolona Port Land cement(PPC) Nepal standards certified Nepali Brand ( PPC cement)

1725

Bag

  

2

10 mm TMT rebar (FE-500) Nepal standard certified

6690

Kg

  

3

7 mm TMT rebar (FE-500) Nepal standard certified

1695

kg

  

4

l- class brick ( First class brick nepal standard certified Nepali Brick)

45160

Nos

  

5

Broken brick ( broken brick would not accept more tha 2 peaces of a brick)

115

cum

  

6

Nut-bolt 10mm ( 10 mm stell nut and bolt )

800

kg

  

7

GI wires Nepal standard certified

110

kg

  

8

Nails ( 1.5 or 2 inches steel nails)

110

kg

  

9

Flatten bar ( 3mm thick ness and 20mm width mild steel flat bar)

680

kg

  

10

U- strips (3mm thick ness and 20mm width mild steel flat bar of 2 feet long)

682

Nos

  

11

Straight Strip (3mm thick ness and 40mm width mild steel flat bar of 1.5 feet long

200

Nos

  

12

20 guage mesh wire

800

kg

  

13

CGI sheet ( 0.32 mm dark colored sheet nepal standard certified 0

138.82

Bandal

  

14

CGI Ridge ( 0.32 mm dark colored redge nepal standard certified )

290

Rm

  

15

10mm/8mm thread rebar Nepal standard certified

280

Kg

  

16

Tek- screw ( 3” GI tek screw Nepal standard certified)

10000

Pcs

  

17

CGI sheet ( 0.32 mm dark colored sheet nepal standard certified 0

140

Bandal

  

18

CGI Ridge ( 0.32 mm dark colored redge nepal standard certified )

290

Rm

  

19

Washed sand

165

Cum

  

20

Aggregate ( 20 mm down size crushed aggregate)

150

cum

  

21

Gravel ( 40mm plus size rubble stone)

115

cum

  

22

window ( 3’x3′ window with 2”x2.5” chaukas local kukath Masala,dali ghas, jamun, karma  and 18 mm commercial ply for shutter) making supplying and fittings with all works as per instructions of site incharge

60

Nos

  

23

Door( 3’x7′  with 2”x2.5” chaukas local kukath Masala,dali ghas, jamun, karma  and 18 mm commercial ply shutter) making supplying and fittings with all works as instructions of site per incharge

102

Nos

  

24

window ( 3’x4′ window with 2”x2.5” chaukas local kukath Masala,dali ghas, jamun, karma  and 18 mm commercial ply shutter) making supplying and fittings with all works as per instructions of site incharge

56

Nos

  

शर्तहरुः
१. कोटेशन मिति २०७७ भदौ २७ गते कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । 
२. सामग्री दर र्ट भ्याट सहितको उल्लेख गर्नुुपर्ने छ । कोटेशन स्वीकृत भई खरिद आदेश भएकोे मितिले ७ दिनभित्र सामग्री उपलव्ध गराउनुपर्ने छ 
३. सामग्री परियोजना स्थल सप्तरी जिल्लाको शम्भूनाथ नगरपालिका वडा नं.२ कार्यस्थल कनकपटी सम्म पु¥याउने÷नपु¥याउने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
४. कोटेशन स्वीकृत भए पश्चात यस संस्था÷संग कम्तीमा ३ देखी ६ महिनाको लागि आपूर्ति सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
५. कोटेशन स्वीकृत गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा निहित रहनेछ ।
नोटः न्युनतम दर रेट रहेका स्थानिय जिल्ला भित्रको आपुर्तिकर्ताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ तर उल्लेखीत स्पेशिफिकेशन भएको सामग्री मात्र स्वीकार गरिनेछ ।
कोटेशन पेश गर्दा तपसिलका कागजातहरु कोटेशन संगै अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्नेछ, कागजात पेश नभएको कोटेशनमाथी कुनै निर्णय हुनेछैन ।
१. फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र । आ.व. २०७६÷०७७ को नविकरण सहितको प्रतिलिपी ।
२. भ्याट÷प्यान दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । आ.व. २०७५÷०७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, सप्तरी
केन्द्रिय कार्यालय
अग्निसाईरकृष्णासवरण–५, बकधुवा
महुली
सम्पर्क नं. ९८०१५४९९०५÷९८०१५२७८८४÷९८०१५२७८८७